มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.เทพสตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อนำข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของคณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.เทพสตรี

และในช่วงบ่ายทางคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริการจัดการของคณะฯ ณ ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26