ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่องกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักกิจการพิเศษ รายงานความคืบหน้าการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเชิงรุกตามแผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562