ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร “ความเป็นสวนดุสิต” สำหรับบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ต้นแบบของความเป็นสวนดุสิต” และ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ บรรยายพิเศษหัวข้อ “การสื่อสารอย่างคนสวนดุสิต” ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562