การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นคณะที่มีศักยภาพของบุคลากรมากที่สุด ดังนั้น คณาจารย์ต้องเร่งพัฒนาตนเอง รองรับหลักสูตรใหม่ในอนาคต อาทิ การสอนนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมย้ำให้คณาจารย์มีมาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษา ไม่ใช่คำนึงถึงแต่องค์ความรู้ที่มอบให้ แต่ควรตระหนักเรื่องของ “สภาพแวดล้อมที่ดี” หล่อหลอมความเป็นสวนดุสิต เพิ่มมูลค่าให้แก่นักศึกษาเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในมิติที่กว้างขึ้น จึงจะสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ ณ ห้องประชุม Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562