สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)