รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(33)/2562 โดยมีวาระเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 ราย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ราย เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ จำนวน 1 ราย ฯลฯ วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)