ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(13)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 รายงานการชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานการนำเงินไปลงทุน แผ่นพับรายงานประจพปี 2561 กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คทนเงินสะสม ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มกราคม 2562  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)