รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง การดำเนินงานโครงการจัดตั้งร้านกาแฟ Poll Café แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างลูกจ้างของสวนดุสิตโพล (ร่าง) รายงานประจำปีสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)