มสด.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน วันที่ 2

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ***ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้การปฎิบัติงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี***   (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26