ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ครั้งที่ 1/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ทบทวน (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม2561 (ภาพข่าว:พศิน)