นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(21)/2561 โดยมีวาระสืบเนื่อง เรื่องกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา2560 (ร่าง) และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ปีการศึกษา 2560 ฯลฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส (ภาพ/ข่าว พศิน)