นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(38)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 ตุลาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)