รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้ง1(7)/2561 โดยมีวาระเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องรายงานการเรียกสำรองเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)