รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(11)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 และประจำเดือน สิงหาคม 2561 คู่มือ กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนดฯลฯ  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มอบกระเช้าผลไม้แก่ ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กันยายน 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)