รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคคลกรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(21)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องคำสั่งการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะพ้นจากราชการฯ รับราชการต่อไป เรื่อง(ร่าง)แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้ปฎิบัติงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พศ. 2561-2564 ฯลฯ วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)