ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561โดยมี ผศ.ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสียง ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)