บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทแก่ผู้บริหาร โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระสำคัญ การนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และแนวทางการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย