รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(29)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง กำหนดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “สายสนับสนุน” เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 กันยายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)