บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นที่ปรึกษาร่วมสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ของ นายวรวรรษ เทียมสุวรรณ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สู่ประชาคมอาเซียน”  โดย ดร.บุญลือ ทองอยู่  เป็นประธาน ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สายหยุด จำปาทอง กรรมการผู้คุณวุฒิภายนอก ผศ. ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และ ผศ. ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ที่ปรึกษาหลัก ในวันที่ 3 กันยายน  2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 306 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย