สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(28)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(28)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย, การพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, รายงานการรับนักศึกษาและแนวทางการดำเนินงานสำหรับหลักสูตรที่มีการรับนักศึกษาเกินแผนรับ ตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ประจำปีการศึกษา 2561, การขออนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม DP11 อาคารดุสิตพารา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต