กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ครั้งที่1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ครั้งที่1/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฎิบัติงานบุคคลที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่2 เรื่องการพิจารณาการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่2 และเรื่องการพิจารณาการประเมินผลการปฎิบัติงานลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่2 วันที่ 22 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)