กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดการประชุมคณะกรรมกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่7(20)2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่7(20)2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เรื่อง(ร่าง)แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 4 ปี ฯลฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)