ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่7 (13)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้า การส่งมอบงานและคดีความของบริษัท เกรซไบโอ จำกัด เรื่องการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต เรื่องรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฎิบัติ ฯลฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)