รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับฟังการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่เน้นความร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาคมสวนดุสิตในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม และมีความพร้อมรองรับการจัดตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กรกฎาคม 2561