ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าชี้แจงแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุมหมายเลข 3401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2561