การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 22(79)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 22(79)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง ขั้นตอนการยกร่างกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนสิต ว่าด้วย เงินช่วยเหลือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  7 มิถุนายน 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)