การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 5(11)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่5(11)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กิจกรรมของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ความคืบหน้าการส่งมอบงาน รายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26