การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด.ครั้งที่ 5(5)/2561

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 5(5)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการชำระหนี้เงินกู้ ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานผลการนำเงินไปลงทุน การรับสภาพหนี้เงินกู้ ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานการนำเงินไปลงทุน ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)