การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่4(10)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่4(10)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการชี้แจงกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการทำบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่องความคืบหน้า ส่งมอบงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)