การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 9(15)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(15)/2561โดยมีวาระเรื่องการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  25 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)