ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่1 ครั้งที่1/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินระดับ 2 ประจำปีงบประมาณ2561 รอบที่1 เรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ2561 รอบที่1 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน)