ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธาน กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) กล่าวต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิด นิทรรศการและการนำเสนอผลงาน BEDO ภายใต้แนวคิด “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” ในโอกาสที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จัดงาน BEDO สัญจร 2018 และศึกษาดูงานตามแผนการบูรณาการสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ สพภ. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561