นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2561 โดยมีวาระเรื่องผลการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน เรื่อง(ร่าง) แผนภาพ Infographic และเรื่องความเชื่อมโยงความเสี่ยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)