ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 4(13)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2561 มีวาระคำคัญ เรื่อง ผลการพิจารณา คัดเลือก ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการโครงการในกำกับ สำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การสรรหาผู้จัดการโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ และผู้จัดการโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2561,การทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน (SDU QA) ของสำนักกิจการพิเศษ และรายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 31 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พศิน) 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26