การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(19)/2561

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(19)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2560 , รายงานการชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต , (ร่าง) หนังสือรับสภาพหนี้ รายงานผลการนำเงินไปลงทัน ฯลฯณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 มกราคม 2561