การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มสด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561มีวาระเรื่องกรอบเวลาการดำเนินงานตามแผนงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มสด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง(ร่าง)แผนงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มสด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเรื่อง(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มสด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)