รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เข้าศึกษาดูงานพื้นที่ต้นน้ำและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเปิดงาน BEDO สัญจร 2018 ภาคเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธาน กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เข้าศึกษาดูงานพื้นที่ต้นน้ำและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นประธานเปิดงาน BEDO สัญจร 2018 ภาคเหนือ ภายใต้เนื้อหาหลัก “Sustainable BioEconomy For All-เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน โรงงานผลิตน้ำแร่ ออร่า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่รับรางวัล Thailand PES Award 2017 ณ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26