นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการจัดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน การวืเคราะห์ความสอดคล้องความเสี่ยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 มกราคม 2561  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )