ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4 (61)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บ การรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  22 มกราคม 2561  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)