ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(54)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ….  ข้อมูลเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงินการเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. …. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ….      ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  30 พฤศจิกายน 2560  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)