ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง(ร่าง) วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปีของ โครงการอาหารกลางวัน1 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฎิบัติการวิชาชีพธุรกิจ โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ เรื่อง(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน โครงการอาหารกลางวัน1 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฎิบัติการวิชาชีพธุรกิจ โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)