การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณครั้งที่ 2(28)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 2(28)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรรัพย์สิน และงบประมาณ ครั้งที่1(27)/2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย และเรื่องรายงานสถานะ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)