ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)