ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(2)/2560 มีวาระเรื่องการประชาสัมพันธ์ “กองทุนมหาวิทยาลัย” เรื่องการทำประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และเรื่องขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต และบิดา มารดา คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)