ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่3/2560 มีวาระรื่องการปรับปรุงการจัดทำค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ เรื่องหน่วยงานที่ขอปรับฐานอัตราค่าตอบแทน กรณีเหมาจ่าย และพิจารณาอัตราเงินเดือนลูกจ้างของมหาวิทยาลัย วันที่ 14 พฤศจิการยน 2560 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)