ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่2(11)/2560 โดยมีวาระเรื่องสรุปการกู้ยืมเงินของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัดและมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของบริษัทฯ และเรื่องอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการบริษัท ฯลฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)