ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงานอื่น สำนักมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กันยายน 2560