รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ พิเศษ/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง นโยบายการบรรจุลูกจ้างของมหาวิทยาลัยด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าฐาน ก.พ. และการคิดค่าประสบการร์  (ร่าง) บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน พ.ศ. …. (ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ การจัดทำข้อตกลงเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 20 กันยายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )