รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(17)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ กรณีทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 การบริหารจัดการศึกษา กรณีรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ศูนย์ฯหัวหิน  การขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย และรองศาสตราจารย์ ทั้งหมด 2 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กันยายน2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )