นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 1(7)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง โครงการ: การพัฒนาแนวทางการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)